Cel istnienia tej strony:

Strona powstała w celu łatwiejszej komunikacji pomiędzy Radą Rodziców, a uczniami szkoły i ich rodzicami. Wszelkie informacje, propozycje, komentarze proszę przesyłać na adres: sp32lublin@gmail.com

piątek, 26 listopada 2010

Protokół nr. 2 z zebrania RR z dnia 26.10.2010

Lublin, dnia 26.10.2010 r.
Protokół Nr 2
zebrania Rady Rodziców
Szkoły Podstawowej nr 32 im. Pamięci Majdanka
z Oddziałami Integracyjnymi w Lublinie
z dnia 26.10.2010 r.

Prowadzący zebranie Przewodniczący - Tomasz ABRAMCZYK.
Zastępca Przewodniczącego - Iwona KOSIOR
W zebraniu uczestniczyło 24 osoby, co stanowi quorum w 28-osobowej Radzie (zebranie było prawomocne do podejmowania uchwał).
Lista uczestników zebrania stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Porządek obrad:
1.Wybór komisji;
2.Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
3.Informacja przewodniczącego dotycząca wpływów ze składek na Radę Rodziców.
4.Przedstawienie bieżących wydatków.
5.Wnioski programowo – organizacyjne do działalności Rady Rodziców.
6.Plenarna dyskusja  dotycząca:
 • ubezpieczenia uczniów;
 • zadań Rady Rodziców;
 • pisma od p. Dyrektor szkoły Pani mgr Ewy JEZIERSKIEJ dotyczące dni wolnych;
 • mundurków szkolnych;
 • modernizacji boiska;
 • szafek na książki dla najmłodszych uczniów;
 • dodania zakładki na stronie internetowej szkoły, poświęconej działalności Rady Rodziców;

Ad.1
Wyznaczenie osób do poszczególnych komisji:
   
Komisja Rewizyjna w składzie:
Przewodniczący komisji - Katarzyna PYLAK;
Członek - Marian GĄSKA;
Członek - Jolanta BUDEK;

Komisja d/s Rzeczowych w składzie:
Przewodniczący komisji    - Magdalena ZAWADZKA;
Członek - Monika ZALEWSKA;
Członek - Barbara ZARĘBA;
Członek - Marcin PANEK;
Członek - Ewelina KOWALSKA;

Komisja d/s Finansów w składzie:
Przewodniczący komisji - Marta SWATKO-OSSOR;
Członek - Pan Tomasz SARAN
Członek - Edyta LIPIEC
Członek - Marian GĄSKA
Członek - Katarzyna PIEKARCZYK

Ad. 2
Odczytanie protokołu z poprzedniego zebrania i przekazanie go Przewodniczącemu.

Ad. 3
Przewodniczący przedstawił wpływy ze składek z poszczególnych klas:

 Ia-420 zł    IIa-440 zł    IIIa-300 zł    IVa-280 zł    Va-220 zł    VIa-100 zł
 Ib-360 zł    IIb-380 zł    IIIb-300 zł    IVb-120 zł    Vb-120 zł    VIb-280 zł
 Ic-720 zł    IIc-380 zł    IIIc-500 zł    IVc-380 zł    Vc-60 zł    VIc-260 zł
 Id-600 zł    IId-460 zł    IIId-160 zł    IVd-520 zł    Vd-220 zł    VId-140 zł
                 IIIe-260 zł    IVe-80 zł    Ve-340 zł    VIe-160 zł

Łącznie wpływy ze składek wyniosły 8560 zł.(stan na dzień 26.10.2010 r.).

Ad. 4
Przedstawienie przez Przewodniczącego bieżących wydatków poniesionych przez Radę Rodziców:
350,00 zł-kompozycja kwiatowa;
50,00 zł- wiązanka kwiatowa;
101,95 zł-zakup wyposażenia do gabinetu pedagoga szkolnego;
45,00 zł-dowody KP;
200,00 zł-zakup paproci do biblioteki;
1046,64 zł-ślubowanie klas pierwszych;
100,00 zł-zakup materiałów papierniczych i słodyczy na wystawę w DDK Bronowice;
31,72 zł-wyrobienie pieczątek;
14,00 zł-koszt taksówki wykorzystanej do przewozu pieniędzy do banku;
20,91 zł-zakup lampek i świec;

Łącznie wydatki wyniosły 1960,22 zł.(stan na dzień 26.10.2010 r.).

Przedstawiciele poszczególnych rad oddziałowych przedyskutowali zasadność poniesionych wydatków i konieczności ich większego kontrolowania. Wyrazili dezaprobatę w stosunku do braku możliwości wpływania na wydatkowanie gromadzonych funduszy. W związku z tym postanowiono wystosować postulat do p. Dyrektor Ewy JEZIERSKIEJ o informowanie Rady Rodziców o  planowanych wydatkach mający na celu określenie możliwości ich realizacji przez Radę.

Ad. 5
Sporządzenie przez Radę Rodziców wniosku, który za pośrednictwem Przewodniczącego zostanie przekazany p. Dyrektor Ewie Jezierskiej dotyczącego wydatkowania gromadzonych przez Radę funduszy. Zał. Nr 2 - Pismo do p. Dyrektor Ewy Jezierskiej

Ad. 6
 • Dyskusja na temat ubezpieczania uczniów, stworzenia możliwości wybierania przez rodziców najlepszej ich zdaniem oferty.
 • Szczegółowe omówienie na podstawie regulaminu Rady Rodziców jej zadań i kompetencji.
 • Przedstawienie przez Przewodniczącego pisma od p. Dyrektor Ewy JEZIERSKIEJ dotyczącego dni wolnych od zajęć lekcyjnych w celu ich zaaprobowania przez Radę: 12.11.2010 r., 05.04.2011 r., 02.05.2011, 04.05.2011 r., 01.06.2011 r., 08.06.2011 r.
 • Poruszenie problemu mundurków szkolnych - konieczności przeprowadzenia referendum wśród uczniów dotyczące celowości stosowania ujednoliconego stroju szkolnego.
 • W związku z wycofaniem funduszy na remont i modernizację boiska dyskusja dotycząca. możliwości pozyskania finansowania w/w inwestycji z innych źródeł.
 • Z uwagi na znaczne przeciążenie tornistrów konieczność wyposażenia szkoły w szafki na podręczniki, co szczególnie dotyczy uczniów najmłodszych klas.
 • Dbając o przejrzystość swoich działań Rada Rodziców zaproponowała stworzenie zakładki na stronie internetowej szkoły informującej o finansach, poszczególnych przedstawicielach rad oddziałowych, kolejnych terminach zebrań, zawierającej protokoły z zebrań Rady rodziców  itp. Sporządzenie wniosku do dyrekcji o utworzenie zakładki . Zał. Nr 3 – Wniosek do p. Dyrektor Ewy Jezierskiej
 • Wyznaczenie terminu następnego zebrania.
Po wyczerpaniu porządku obrad zebranie zostało zamknięte.
       
Załączników 3 na 3 str.
Zał. Nr 1 - Lista obecności Rady rodziców SP 32 - na 1 str.
Zał. Nr 2 - Pismo do p. Dyrektor Ewy Jezierskiej.
Zał. Nr 3 - Wniosek do p. Dyrektor Ewy Jezierskiej


SEKRETARZ

Katarzyna PIEKARCZYK


Dokumenty do pobrania w formie PDF są dostępne tutaj

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz