Cel istnienia tej strony:

Strona powstała w celu łatwiejszej komunikacji pomiędzy Radą Rodziców, a uczniami szkoły i ich rodzicami. Wszelkie informacje, propozycje, komentarze proszę przesyłać na adres: sp32lublin@gmail.com

wtorek, 31 maja 2011

Protokół nr 11 z zebrania RR z dnia 31.05.2011

Lublin, dnia 31 maja 2011 r.
Egz.Nr........

Protokół Nr 11
zebrania Rady Rodziców
Szkoły Podstawowej Nr 32 im. Pamięci Majdanka z Oddziałami Integracyjnymi Lublinie
z dnia 31 maja 2011 r.

Prowadzący zebranie:
Przewodniczący Rady Rodziców – Tomasz ABRAMCZYK
W zebraniu uczestniczyło: 15 osób, co stanowi quorum w 28-osobowej Radzie
(zebranie było prawomocne do podejmowania uchwał).
Lista uczestników zebrania stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.

Porządek obrad:
1.Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
2.Wystapienie p. dyrektor mgr Teresy Ewy Jezierskiej.
3.Ubezpieczenie NNW – omówienie warunków ubezpieczenie poszczególnych Towarzystw Ubezpieczeniowych.
4.Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Rodziców celem dofinansowania.

Ad. 1
Odczytanie protokołu z poprzedniego zebrania i przekazanie go Przewodniczącemu. Protokół przyjęto jednogłośnie.
Ad.2
Dyrektor mgr Teresa Ewa Jezierska podziękowała przedstawicielom Rady Rodziców za poparcie jej kandydatury na stanowisko dyrektora szkoły na kolejne 5 lat. Pani dyrektor przekazała zebranym informacje dotyczące wprowadzenia w szkole planu działań w zakresie podnoszenia efektów nauczania. Program obejmuje dwa obszary: 1. Szkoła i nauczyciel, 2. Rodzice, dyrektor szczegółowo omówiła działania, które zostaną podjęte w ramach programu. Celem nadrzędnym jest podniesienie efektów dydaktycznych. Program wprowadzany będzie w latach 2011 – 2014. Uruchomiona zostanie druga świetlica szkolna, składająca się z dwóch pomieszczeń, jedno ma służyć do odpoczynku i zabawy, drugie będzie miejscem, w którym uczniowie odrabiają lekcje i uczą się. Wykonano projekt na budowę wielofunkcyjnego boiska, wybudowany również będzie w ramach programu Radosna Szkoła plac zabaw dla najmłodszych uczniów z I etapu edukacji.
Ad. 3
Rada Rodziców wysłała zapytania do Towarzystw Ubezpieczeniowych w celu zapoznania się z ich ofertami. W odpowiedzi wpłynęło 8 ofert od PZU, UNIQA, GENERALI, NAU, TUW, ALLIANZ, SIGNAL i DUNA. Omówiono warunki ubezpieczenia poszczególnych Towarzystw: sumy ubezpieczenia i warianty ubezpieczenia. Po przeanalizowaniu warunków ubezpieczenia wybrano Towarzystwo Ubezpieczeniowe Allianz, które jako jedyne oferowało dodatkowy pakiet Assistance, składka ubezpieczenia 35 zł, kwota ubezpieczenia 9000 zł.
Ad. 4
Do Rady Rodziców wpłynęły pisma celem dofinansowania.
Pismo od p. dyrektor mgr Teresy Ewy Jezierskiej w sprawie dofinansowania wyposażenia świetlicy szkolnej – zakup dywanu 700 zł, zakup regału na tornistry 527 zł. Rada Rodziców wyraziła zgodę na dofinansowanie.
Dwa pisma od nauczycieli wychowania fizycznego, pierwsze dotyczące zakupu piłek, wnioskowana kwota dofinansowania 120 zł, drugie pismo odnośnie pokrycia składki członkowskiej Szkolnego Związku Sportowego kwota dofinansowania 350 zł. Rada Rodziców wyraziła zgodę na dofinansowanie.
Pismo od wychowawcy kl. IV c, p. Wojciecha Kusio z prośbą o sfinansowanie zakupu do sali historycznej kolekcji DVD "Był sobie człowiek" wnioskowana kwota 100 zł, a także zakupu 10 atlasów historycznych, cena takiego kompletu 343 zł. Rada Rodziców wyraziła zgodę na dofinansowanie.

Ustalenie terminu kolejnego zebrania.
Po wyczerpaniu porządku obrad zebranie zostało zamknięte.

Załączników 1 na 1 str.
Zał. Nr 1 – Lista obecności Rady Rodziców SP 32 - na 1 str.


SEKRETARZ

Katarzyna Piekarczyk

Dokumenty do pobrania w formie PDF są dostępne tutaj

wtorek, 17 maja 2011

Protokół nr 10 z zebrania RR z dnia 17.05.2011


Lublin, dnia 17 maja 2011 r.
Egz.Nr........


Protokół Nr 10
zebrania Rady Rodziców
Szkoły Podstawowowej nr 32 im. Pamięci Majdanka z Oddziałami Integracyjnymi Lublinie
z dnia 17 maja 2011 r.

Prowadzący zebranie:
Przewodniczący Rady Rodziców – Tomasz ABRAMCZYK
W zebraniu uczestniczyło: 15 osób, co stanowi quorum w 28-osobowej Radzie
(zebranie było prawomocne do podejmowania uchwał).
Lista uczestników zebrania stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.


Porządek obrad:
  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
  2. Głosowanie w sprawie poparcia kandydatury p. dyrektor Teresy Ewy Jezierskiej na stanowisko dyrektora szkoły.
  3. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Rodziców celem dofinansowania.
Ad. 1
Odczytanie protokołu z poprzedniego zebrania i przekazanie go Przewodniczącemu. Protokół przyjęto jednogłośnie.
Ad. 2
W związku z pismem od Prezydenta Miasta Lublina sygn. akt Nr OW – KA.2120.23.2011, dotyczącego wyrażenia opinii w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi Im. Pamięci Majdanka w Lublinie, p. Teresie Ewie Jezierskiej na kolejnych 5 lat szkolnych, Rada Rodziców przeprowadziła głosowanie. Przy uzyskaniu quorum, większością głosów – 9 za, 6 przeciw, Rada Rodziców poparła kandydaturę p. dyrektor na stanowisko dyrektora szkoły na kolejną kadencję.
Ad. 3
Do Rady Rodziców wpłynęło pismo od p. Elżbiety Piekarczyk odnośnie dofinansowania zakupu kartonów A–1 brystol na oprawę prac plastycznych z I etapu edukacji, w związku z wystawą plastyczną w Dzielnicowym Domu Kultury "Bronowice", jak również zakupu słodyczy na poczęstunek dla dzieci w czasie trwania wernisażu, wnioskowana kwota dofinansowani– 100,00 zł. Rada Rodziców pozytywnie rozpatrzyła pismo i postanowiono dofinansować wystawę. Jednocześnie sprecyzowana została kwota potrzebna na zakup pucharów dla najlepszych sportowców, koszt 2 pucharów wraz z wykonaniem dedykacji – 100,00 zł. Rada Rodziców postanowiła dofinansować w/w zakup.


Ustalenie terminu kolejnego zebrania.
Po wyczerpaniu porządku obrad zebranie zostało zamknięte.


Załączników 1 na 1 str.
Zał. Nr 1 – Lista obecności Rady Rodziców SP 32 - na 1 str.
SEKRETARZ


Katarzyna Piekarczyk


Dokumenty do pobrania w formie PDF są dostępne tutaj

wtorek, 10 maja 2011

Ubezpieczenie naszych dzieci ...

Dziś wysłana została prośba do kilkunastu firm ubezpieczeniowych o ofertę na ubezpieczenie NNW młodzieży szkolnej i kadry nauczycielskiej na rok 2011/2012. Oferty prosiliśmy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2011 do godziny 12:00. Tego samego dnia odbędzie się zebranie Rady Rodziców w sprawie wyboru firmy ubezpieczającej.

Zbiórka makulatury maj 2011

13 maja jest organizowany kolejny transport makulatury. Prosimy wszystkich chętnych do dostarczenia makulatury do szkoły.

poniedziałek, 9 maja 2011

Protokół nr. 9 z zebrania RR z dnia 09.05.2011


Lublin, dnia 9 maja 2011 r.

Protokół Nr 9
zebrania Rady Rodziców
Szkoły Podstawowowej nr 32 im. Pamięci Majdanka z Oddziałami Integracyjnymi Lublinie
z dnia 9 maja 2011 r.

Prowadzący zebranie:
Przewodniczący Rady Rodziców – Tomasz ABRAMCZYK
W zebraniu uczestniczyło: 12 osób, co nie stanowi quorum w 28-osobowej Radzie
(zebranie nie było prawomocne do podejmowania uchwał).
Lista uczestników zebrania stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.

Porządek obrad:
  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
  2. Zbiórka makulatury – sprawy organizacyjne.
  3. Ubezpieczenie uczniów – zorganizowanie spotkania przedstawicieli Towarzystw Ubezpeczeniowych w celu przedstawienia ofert.
  4. Rozpatrzenie pisma od nauczyciela wychowanie fizycznego p. Roberta Gietrycha w/s zakupu pucharów.
  5. Plenarna dyskusja dotycząca :
– dofinansowania dożywiania uczniów
– problemu z dostępem do xero
– dni wolnych od zajęć
Ad. 1
Odczytanie protokołu z poprzedniego zebrania i przekazanie go Przewodniczącemu. Protokół przyjęto jednogłośnie.
Ad. 2
W czerwcu zbiórka makulatury prowadzona będzie od 30 maja do 3 czerwca, odbiór zebranej makulatury 3 czerwca (piątek). Prośba osób przygotowujących odbiór o pakowanie i wiązanie makulatury w paczki w celu usprawnienia ważenia i sprzedaży makulatury.
Ad. 3
Rada Rodziców postanowiła wystosować zaproszenia do przedstawicieli Towarzystw Ubezpieczeniowych w celu zorganizowania zebrania, na którym przedstawione zostana oferty i warunki ubezpieczenia uczniów. Termin zebrania wyznaczono na 31 maja godz. 17.00.
Ad. 4
Do Rady Rodziców wpłynęło pismo od p. Roberta Gietrycha celem dofinansowania zakupu 2 pucharów dla najlepszych sportowców. Nie została sprecyzowana kwota dofinansowania, po uzyskaniu informacji dotyczącej wysokości wnioskowanego dofinansownia Rada Rodziców ponownie rozpatrzy pismo.
Ad. 5
W maju Rada Rodziców kontynując swoją inicjatywę, podjęła decyzję o dofinansowaniu obiadów dla najbardziej potrzebujących uczniów. W związku z informacjami od uczniów dotyczącymi ograniczonego dostępu do xero rozpatrywano mozliwość zakupu nowego urządzenia. Przedstawiono problem z opieką nad uczniami w czasie dni wolnych. Szkoła ma obowiązek zapewnienia opieki uczniom w dniach wolnych od zajęć lekcyjnych, z którego wywiązuje się poprzez zorganizowanie opieki w świetlicy. Rada Rodziców zaaprobowała propozycję p. dyrektor dotyczącą dni wolnych w SP Nr 32, dlatego pomimo niedogodności wynikających z braku zajęć lekcyjnych uzgodniono, że szkoła właściwie wypełnia nałożony na nią obowiązek.
Ustalenie terminu kolejnego zebrania.
Po wyczerpaniu porządku obrad zebranie zostało zamknięte.

Załączników 1 na 1 str.
Zał. Nr 1 – Lista obecności Rady Rodziców SP 32 - na 1 str.

SEKRETARZ

Katarzyna PiekarczykDokumenty do pobrania w formie PDF są dostępne tutaj