Cel istnienia tej strony:

Strona powstała w celu łatwiejszej komunikacji pomiędzy Radą Rodziców, a uczniami szkoły i ich rodzicami. Wszelkie informacje, propozycje, komentarze proszę przesyłać na adres: sp32lublin@gmail.com

czwartek, 22 marca 2012

Protokół nr 7 z zebrania RR z dnia 21.03.2012


Protokół Nr 7
zebrania Rady Rodziców
Szkoły Podstawowowej Nr 32 im. Pamięci Majdanka z Oddziałami Integracyjnymi Lublinie
z dnia 21 marca 2012 r.

Prowadzący zebranie:
Przewodniczący Rady Rodziców – Tomasz ABRAMCZYK
W zebraniu uczestniczyło: 18 osób co stanowi quorum w 27-osobowej Radzie
(zebranie było prawomocne do podejmowania uchwał).

Porządek obrad:
  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
  2. Wystąpienie pani dyrektor mgr Teresy Ewy Jezierskiej.
  3. Makulatura sprawy organizacyjne.
  4. Ponowna zbiórka książek do szkolnej biblioteki.
  5. Dyskusja dotycząca spotkania z radnymi.
  6. Rozpatrzenie pism, które wpłyneły do Rady Rodziców.

Ad. 1
Odczytanie protokołu z poprzedniego zebrania i przekazanie go Przewodniczącemu. Protokół przyjęto jednogłośnie.
Ad. 2
Przewodniczący Rady Rodziców Tomasz Abramczyk powitał panią dyrektor Teresę Ewę Jezierską i przekazał główne problemy z jakim Rada chce się zwrócić do radnych. Pani dyrektor w swoim wystąpieniu szczegółowo omówiła plany remontów i modernizacji dotyczące naszej szkoły tj.:
  1. Budowa boiska wielofunkcyjnego – do 31 sierpnia 2012r.
  2. Budowa placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła – konieczność ogłoszenia nowego przetargu,
  3. Kompleksowa termomodernizacja szkoły – do końca 2012 r.,
  4. Wymiana okien – rozpoczęcie procedury przetargowej do końca marca 2012 r.
Ponadto konieczne jest dokończenie malowania korytarzy, doświetlenie sal lekcyjnych, remont szatni, doposażenie pracowni informatycznych w nowe komputery.
W związku z nakreśleniem przez panią dyrektor Teresę Ewę Jezierską nowych problemów dotyczących szkoły, Rada Rodziców zobowiązała sie do ich poruszenia na spotkaniu z radnymi.
31 maja 2012 r. w naszej szkole organizowany jest Dzień Prymusa, pani dyrektor zwróciła się z prośbą o sfinansowanie przez Radę nagród dla najlepszych uczniów.
Ad. 3
Kolejna zbiórka makulatury planowana jest 30 marca 2012r., omówiono sprawy organizacyjne, ustalono osoby odpowiedzialne za odbiór i transport.
Ad. 4
W związku z dość małą ilością zebranych książek podczas poprzedniej akcji zbiórki, Rada Rodziców postanowiła ogłosić powtórną zbiórkę książek do szkolnej biblioteki.
Ad. 5
Ustalenie listy radnych, a także przedstawicieli Rady Dzielnicy, którzy będą zaproszeni na planowane spotkanie. Termin spotkania 19 kwietnia 2012 r. godz. 17.30.
Ad. 6
Do Rady Rodziców wpłynęło pismo od p. Pauliny Pelczarskiej i Przemysława Dzidy opiekunów świetlicy szkolnej z prośbą o wsparcie finansowe kwotą 150 zł, Rada Rodziców wyraziła zgodę na dofinansowanie.
Ustalenie terminu kolejnego zebrania.
Po wyczerpaniu porządku obrad zebranie zostało zamknięte.


SEKRETARZ


Katarzyna PiekarczykDokumenty do pobrania w formie PDF są dostępne tutaj