Cel istnienia tej strony:

Strona powstała w celu łatwiejszej komunikacji pomiędzy Radą Rodziców, a uczniami szkoły i ich rodzicami. Wszelkie informacje, propozycje, komentarze proszę przesyłać na adres: sp32lublin@gmail.com

wtorek, 22 marca 2011

Protokół nr. 7 z zebrania RR z dnia 22.02.2011


Lublin, dnia 22 marca 2011 r.


Protokół nr 7
zebrania Rady Rodziców
Szkoły Podstawowowej nr 32 im. Pamięci Majdanka z Oddziałami Integracyjnymi Lublinie
z dnia 22 marca 2011 r.

Prowadzący zebranie:
Przewodniczący Rady Rodziców – Tomasz ABRAMCZYK
W zebraniu uczestniczyło: 9 osób, co nie stanowi quorum w 28-osobowej Radzie
(zebranie nie było prawomocne do podejmowania uchwał).
Lista uczestników zebrania stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.

Porządek obrad:
1.Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
2.Pismo od p. dyrektor mgr Teresy Ewy Jezierskiej.
3.Podsumowanie zbiórki makulatury za marzec.
4.Pismo od p. Elżbiety Zyglewskiej dotyczące dofinansowania remontu sali Nr 18.
5.Plenarna dyskusja dotycząca:
– dofinansowania dożywiania uczniów,
– nagrody dla klasy V d, która wygrała akcję zbiórki książek.
Ad. 1
Odczytanie protokołu z poprzedniego zebrania i przekazanie go Przewodniczącemu. Protokół przyjęto jednogłośnie.
Ad. 2
Do Rady Rodziców wpłynęło pismo od p. dyrektor mgr Teresy Ewy Jezierskiej w sprawie wyrażenia opinii na temat pracy p .pedagog Dominiki Lubiasz – Oleksiewicz. Biorąc pod uwagę sumienność, odpowiedzialność, a także aktywność i zaangażowanie p. pedagog, Rada Rodziców wydała pozytywną opinię dotyczącą pracy p. Dominiki Lubiasz – Oleksiewicz.
Ad. 3
W marcu uczniowie zebrali 2600 kg makulatury, klasa V d z wynikiem 603 kg uzyskała pierwsze miejsce.
W kwietniu zbiórka makulatury prowadzona będzie w dniach 4 – 8, odbiór zebranej makulatury w piątek 8 kwietnia. Wyznaczono osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie i organizację kwietniowej zbiórki makulatury.
Ad. 4
Do Rady Rodziców wpłynęło pismo od p. Elżbiety Zyglewskiej dotyczące dofinansowania remontu sali Nr 18 kwotą 350 zł. Doceniając wkład własny rodziców w odnowienie sali, Rada Rodziców pozytywnie odniosła się do pisma i postanowiła dofinansować remont.
Ad. 5
Pan Marcin Panek – przedstawiciel rady oddziałowej zorganizował zbiórkę na dofinansowanie dożywiania uczniów i uzyskał dotację w wysokości 380 zł. Dzięki temu zaangażowaniu, Rada Rodziców mogła jeszcze w marcu kontynuować tę ważną inicjatywę.
Akcję zbiórki książek wygrała klasa V d , Rada Rodziców ustaliła, że nagrodą dla tej klasy będą dyplomy, a także słodki upominek – pączki.
Ustalenie terminu kolejnego zebrania.
Po wyczerpaniu porządku obrad zebranie zostało zamknięte.
Załączników 1 na 1 str.
Zał. Nr 1 – Lista obecności Rady Rodziców SP 32 - na 1 str.


SEKRETARZ

Katarzyna Piekarczyk
Dokumenty do pobrania w formie PDF są dostępne tutaj