Cel istnienia tej strony:

Strona powstała w celu łatwiejszej komunikacji pomiędzy Radą Rodziców, a uczniami szkoły i ich rodzicami. Wszelkie informacje, propozycje, komentarze proszę przesyłać na adres: sp32lublin@gmail.com

czwartek, 24 lutego 2011

Akcja - zbieramy makulaturę


Rada Rodziców na zebraniu w dniu 22.02.2011 r. podjęła inicjatywę zorganizowania w naszej szkole zbiórki makulatury. 
Zbiórkę rozpoczynamy 1 marca 2011 r., odbiór zebranej makulatury 4 marca 2011r. (piątek). 
Planujemy prowadzenie zbiórki cyklicznie, w pierwszym tygodniu zajęć szkolnych w danym miesiącu. O kolejnych terminach zbiórki Rada Rodziców będzie informować na bieżąco.
Zachęcamy wszystkich uczniów do aktywnego uczestniczenia w akcji, nagrodą dla klasy, która zbierze najwięcej makulatury jest wyjście do kina.
Rada Rodziców SP 32

Oto plakat reklamujący akcję:

środa, 23 lutego 2011

wtorek, 22 lutego 2011

Protokół nr. 6 z zebrania RR z dnia 22.02.2011


Lublin, dnia 22 lutego 2011 r.
Egz.Nr........


Protokół nr 6
zebrania Rady Rodziców
Szkoły Podstawowowej nr 32 im. Pamięci Majdanka z Oddziałami Integracyjnymi Lublinie
z dnia 22 lutego 2011 r.

Prowadzący zebranie:
Przewodniczący Rady Rodziców – Tomasz ABRAMCZYK
W zebraniu uczestniczyło: 15 osób, co stanowi quorum w 28-osobowej Radzie
(zebranie było prawomocne do podejmowania uchwał).
Lista uczestników zebrania stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.

Porządek obrad:
  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
  2. Informacje od p. dyrektor mgr Teresy Ewy Jezierskiej.
  3. Omówienie spraw organizacyjnych dotyczących zbiórki makulatury.
  4. Wyniki referendum w sprawie mundurków.
  5. Akcja zbiórki książek – podsumowanie.
  6. Plenarna dyskusja dotycząca:
dofinansowania dożywiania uczniów,
wykluczenia z Rady przedstawicieli rad oddziałowych, którzy nie uczestniczą w zebraniach.
Ad. 1
Odczytanie protokołu z poprzedniego zebrania i przekazanie go Przewodniczącemu. Protokół przyjęto jednogłośnie.
Ad. 2
Dyrektor mgr Teresa Ewa Jezierska przekazała Przewodniczącemu informacje o planowanych remontach tj. budowie boiska, wymianie okien, elewacji. Informacje, że są fundusze, szczególnie na długo oczekiwaną budowę nowego boiska, przyjęto z dużym entuzjazmem.
Ad. 3
Członek Prezydium p. Anna Choduń nawiązała współpracę z firmą zajmującą się odbiorem makulatury. Firma zapewnia bezpłatny odbiór i transport, istnieje również możliwość podstawienia kontenera. Rada Rodziców zaproponowała rozpoczęcie zbiórki od 1 marca 2011 r., zbiórka będzie prowadzona cyklicznie, w pierwszym tygodniu zajęć szkolnych w danym miesiącu. Nagrodą dla klasy, która uzbiera najwięcej makulatury będzie wyjście do kina.
Ad. 4
W wyniku referendum przeprowadzonym na zebraniach klasowych ustalono, ze większość rodziców i uczniów jest za zniesieniem obowiązku noszenia jednolitego stroju szkolnego. W związku z powyższym wystosowano wniosek do p. dyrektor mgr Teresy Ewy Jezierskiej dotyczący zniesienia tego obowiązku.
Ad. 5
Z końcem lutego kończy się akcja zbiórki książek do szkolnej biblioteki, wyznaczono osoby odpowiedzialne za ustalenie zwycięzców i przygotowanie dyplomów i nagród dla klas z najlepszym wynikiem.
Ad. 6
Rada Rodziców bez wsparcia z zewnątrz nie może kontynuować inicjatywy dofinansowania obiadów, proboszcz parafii św. Maksymiliana ks. Marek Sapryga poinformował, że organizuje zbiórkę dofinansowania dożywiania uczniów naszej szkoły, jeśli Rada uzyska pomoc będzie dalej prowadzić tą inicjatywę.
W związku z licznymi, nieusprawiedliwionymi nieobecnościami przedstawicieli poszczególnych rad oddziałowych, postanowiono wystosować pisma do wychowawców z prośbą o wyznaczenie nowych przedstawicieli tych klas.
Ustalenie terminu kolejnego zebrania.
Po wyczerpaniu porządku obrad zebranie zostało zamknięte.
Załączników 1 na 1 str.
Zał. Nr 1 – Lista obecności Rady Rodziców SP 32 - na 1 str.
SEKRETARZ

/–/ Katarzyna PIEKARCZYK


Dokumenty do pobrania w formie PDF są dostępne tutaj

poniedziałek, 7 lutego 2011

Czy umiem rozmiawiać ze swoim dzieckiem? - cykl spotkań.

Zapraszamy na cykl spotkań edukacyjno - warsztatowych dla rodziców pod hasłem: "Czy umiem rozmawiać ze swoim dzieckiem".
Oto skan oryginalnego zaproszenia: