Cel istnienia tej strony:

Strona powstała w celu łatwiejszej komunikacji pomiędzy Radą Rodziców, a uczniami szkoły i ich rodzicami. Wszelkie informacje, propozycje, komentarze proszę przesyłać na adres: sp32lublin@gmail.com

czwartek, 13 stycznia 2011

Protokół nr. 5 z zebrania RR z dnia 13.01.2011


Lublin, dnia 13.01.2011 r.
Egz.Nr........


Protokół nr 5
zebrania Rady Rodziców
Szkoły Podstawowowej nr 32 im. Pamięci Majdanka z Oddziałami Integracyjnymi Lublinie
z dnia 13.I.2011 r.

Prowadzący zebranie:
Przewodniczący Rady Rodziców – Tomasz ABRAMCZYK
Z – ca Przewodniczącego Rady Rodziców – Iwona KOSIOR
W zebraniu uczestniczyło: 20 osób, co stanowi quorum w 28-osobowej Radzie
(zebranie było prawomocne do podejmowania uchwał).
Lista uczestników zebrania stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.


Porządek obrad:
 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
 2. Omówienie spotkania z panią dyrektor mgr Teresa Ewa Jezierską
 3. Rozpatrzenie pisma p. Ewy Gęcy dotyczącego dofinansowania dekoracji sali gimnastycznej.
 4. Wpływy na zorganizowanie dożywiania uczniów.
 5. Plenarna dyskusja dotycząca:
   • dofinansowania remontu sal
   • możliwości pozyskania dodatkowych funduszy
   • przeprowadzenia głosowania w sprawie zniesienia mundurków
   • zmiany regulaminu Rady Rodziców
   • zorganizowania zbiórki książek w celu doposażenia szkolnej biblioteki
Ad. 1
Odczytanie protokołu z poprzedniego zebrania i przekazanie go Przewodniczącemu. Protokół przyjęto jednogłośnie.
Ad. 2
Przewodniczący Rady Rodziców przedstawił zebranym główne problemy omawiane na spotkaniu z p. dyrektor dotyczące między innymi planowania wydatków, stworzenia zakładki internetowej, a także określenia zasad współpracy.


Ad. 3
Do Rady Rodziców wpłynęło pismo od p. Ewy Gęcy dotyczące dofinansowania dekoracji sali gimnastycznej na organizowany bal karnawałowy dla klas I-III kwotą 200,- zł. Rada postanowiła dofinansować dekorację, jednocześnie omówiono możliwość wykorzystania dekoracji na organizowany bal klas VI.
Ad. 4
Ze zbiorki pieniężnej organizowanej na dofinansowanie dożywiania uczniów wpłynęło jeszcze 85,- zł, dodatkowo rodzice klas IV przekazali na ten cel 410,- zł.
Ad. 5
Dofinansowanie odnawiania sal lekcyjnych przekazane zostanie po wykonaniu remontu i uzyskaniu informacji o wysokości poniesionych kosztów.
Po raz kolejny zebrani przedstawiciele rad oddziałowych zastanawiali się nad możliwościami pozyskania dodatkowych funduszy. Jednym z pomysłów jest nawiązanie współpracy ze stowarzyszeniem pożytku publicznego i odpisywanie 1% podatku na rzecz Rady Rodziców.
W celu uzyskania informacji dotyczącej zniesienia mundurków Rada Rodziców postanowiła przeprowadzić głosowanie na poszczególnych zebraniach klasowych. Po uzyskaniu tej wiedzy, jeśli wolą większości będzie zniesienie obowiązku noszenia mundurków, wystosowane zostanie pismo do p. dyrektor dotyczące wprowadzenia odpowiednich zmian w statucie szkoły.
W związku z sugestią p. dyrektor odnoszącą się do zmiany regulaminu Rady Rodziców w celu zapewnienia ciągłości działalności Rady w odniesieniu do § 20 pkt 2 regulaminu Rada Rodziców działa do ukonstytuowania się nowej co powinno nastąpić w ciągu trzech tygodni września w odniesieniu do rad oddziałowych, a do końca września w odniesieniu do Rady Rodziców". Rada stwierdziła, że nie ma potrzeby zmiany regulaminu, ciągłość działania Rady Rodziców jest zachowana.
Rada Rodziców postanowiła zorganizować zbiórkę książek w celu doposażenia szkolnej biblioteki, dla klas, które przekażą najwięcej książek ufundowane zostaną nagrody i wyróżnienia.
Ustalenie terminu kolejnego zebrania.
Po wyczerpaniu porządku obrad zebranie zostało zamknięte.

Załączników 1 na 1 str.


Zał. Nr 1 – Lista obecności Rady Rodziców SP 32 - na 1 str.
SEKRETARZ

Katarzyna PIEKARCZYK


Dokumenty do pobrania w formie PDF są dostępne tutaj