Cel istnienia tej strony:

Strona powstała w celu łatwiejszej komunikacji pomiędzy Radą Rodziców, a uczniami szkoły i ich rodzicami. Wszelkie informacje, propozycje, komentarze proszę przesyłać na adres: sp32lublin@gmail.com

poniedziałek, 13 grudnia 2010

Zasady komunikowania się rodziców i nauczycieli naszej szkoły.

Dyrektor mgr Teresa Ewa Jezierska przekazała Radzie wypracowane na specjalnych warsztatach zorganizowanych w naszej szkole zasady komunikowania się rodziców i nauczycieli naszej szkoły.
 Dokument ten zobowiązałem się przedstawić Państwu i to właśnie niniejszym czynię:

Protokół nr. 4 z zebrania RR z dnia 13.12.2010


Lublin, dnia 13.XII.2010 r.
Egz.Nr........


Protokół nr 4
zebrania Rady Rodziców
Szkoły Podstawowej nr 32 im. Pamięci Majdanka z Oddziałami Integracyjnymi Lublinie
z dnia 13.XII.2010 r.

Prowadzący zebranie:
Przewodniczący Rady Rodziców – Tomasz ABRAMCZYK
W zebraniu uczestniczyło: 9 osób, co nie stanowi quorum w 28-osobowej Radzie
(zebranie nie było prawomocne do podejmowania uchwał).
Lista uczestników zebrania stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.

Porządek obrad:
 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
 2. Wystąpienie Pani Dyrektor – odpowiedzi na przekazane przez Radę pisma.
 3. Ustalenie stałych wydatków ponoszonych corocznie przez Radę Rodziców.
 4. Omówienie bieżących problemów.
 5. Podsumowanie zbiórki pieniężnej na zorganizowanie dożywiania uczniów.
 6. Plenarna dyskusja dotycząca:
odpowiedzi firm na prośbę o wsparcie w zorganizowaniu paczek.
 • możliwości pozyskania dodatkowych funduszy
 • odpowiedzi Rady na wnioski zapotrzebowania, które wpłynęły w listopadzie od nauczycieli i opiekunów sal.
Ad. 1
Odczytanie protokołu z poprzedniego zebrania i przekazanie go Przewodniczącemu. Protokół przyjęto jednogłośnie.
Ad. 2
Przewodniczący powitał w imieniu zgromadzonych dyrektor szkoły mgr Teresę–Ewę Jezierską. Pani dyrektor przygotowała odpowiedzi na przekazane przez Radę Rodziców pisma dotyczące planowania wydatków, stworzenia zakładki internetowej, a także określenia zasad współpracy. Szczegółowo omówiono działania profilaktyczne, programy wychowawcze i opiekuńcze. Pani dyrektor przekazała opracowane na zorganizowanych w szkole warsztatach, zasady komunikowania się rodziców i nauczycieli, które zostaną zamieszczone na stronie Rady Rodziców.

Ad. 3
W związku z opracowywaniem przez Radę planu rzeczowo–finansowego omówione zostały stałe wydatki Rady Rodziców takie jak: wyprawka dla pierwszoklasistów, arkusze sprawdzianów próbnych dla klas VI, pomoc finansowa w odnawianiu i doposażaniu sal lekcyjnych, zakup zniczy i kwiatów dla uczczenia ważnych uroczystości, dofinansowanie pozaszkolnych konkursów i wystaw itp.
Ad. 4
Przedstawiciele klas szóstych zapytali o możliwość zorganizowania uroczystego pożegnania uczniów kończących naukę w naszej szkole. Uzyskano zgodę pani dyrektor na podjęcie tej inicjatywy.
Poruszono także problem braku wystarczającej ilości egzemplarzy lektur znajdujących się w zasobach szkolnej biblioteki, przy omawianiu jej we wszystkich klasach w jednym czasie. Pani dyrektor wystąpiła z propozycją wystosowania przez Radę odpowiedniego pisma do nauczycieli w sprawie przemienności omawiania lektur.
W związku z występująca luką w działalności Rady i wynikającymi z tego komplikacjami( Rada działa do 31 sierpnia) pani dyrektor zaproponowała zmianę regulaminu Rady. Z powodu niskiej frekwencji nie było to możliwe, postanowiono wrócić do problemu kiedy zebranie będzie prawomocne do podejmowania uchwał.
Ad. 5
Podsumowano zbiórkę pieniężną na zorganizowanie dożywiania uczniów w naszej szkole. Nie wszyscy przedstawiciele poszczególnych rad oddziałowych byli obecni byli, dotychczasowe wpływy z części przekazanych kopert wyniosły 623,16 zł,. Z przekazanych środków Rada postanowiła ufundować obiady w styczniu dla 14 uczniów. Koszt takiego dofinansowania wyniósł 420 zł. Kontynuowanie tej ważnej inicjatywy będzie możliwe po uzyskaniu wsparcia między innymi parafii św. Maksymiliana Kolbe w Lublinie.
Ad. 6
Na prośbę Rady Rodziców o wsparcie odpowiedziały dotychczas dwie firmy oferujące pomoc w zorganizowaniu paczek.
Omówienie możliwości zorganizowania w szkole zbiórki makulatury i pozyskania z tego źródła dodatkowych funduszy.
Przekazano odpowiedzi Rady na wnioski–zapotrzebowania, które wpłynęły do Rady od nauczycieli i opiekunów sal.
Ustalenie terminu kolejnego zebrania.
Po wyczerpaniu porządku obrad zebranie zostało zamknięte.
Załączników 1 na 1 str.
Zał. Nr 1 – Lista obecności Rady Rodziców SP 32 - na 1 str.
SEKRETARZ

/-/ Katarzyna PIEKARCZYK


Dokumenty do pobrania w formie PDF są dostępne tutaj

Spotkanie RR 13-12-2010 z Panią Dyrektor

W dniu 13 grudnia odbyło się spotkanie Rady Rodziców z p. dyrektor mgr Teresą Ewą Jezierską.
Celem spotkania było omówienie stałych wydatków Rady Rodziców takich jak:
 • wyprawka dla pierwszoklasistów, 
 • arkusze sprawdzianów próbnych dla klas VI, 
 • pomoc finansowa w odnawianiu i doposażaniu sal lekcyjnych, 
 • zakup zniczy i kwiatów dla uczczenia ważnych uroczystości, 
 • dofinansowanie pozaszkolnych konkursów i wystaw itp.
Rada Rodziców zapoznała się z wydatkami, które zostaną uwzględnione w planie rzeczowo- finansowym Rady.
Ponadto poruszono problem:
 • wyposażenia szkoły w szafki dla najmłodszych uczniów, 
 • modernizacji boiska, 
 • braku wystarczającej ilości książek - lektur przy omawianiu tej samej pozycji przez wszystkie klasy w jednym czasie. 

Otrzymano zgodę dyrekcji na zorganizowanie uroczystego pożegnania klas VI.

Rada Rodziców postanowiła skorzystać z sugestii p. dyrektor dotyczącej zmiany regulaminu w zakresie przedłużenia kadencji dla zapewnienia ciągłości działalności Rady.
Jednak z powodu zbyt małej frekwencji - 9 osób, Rada nie była prawomocna do podejmowania uchwał, sprawa zostanie ponownie podniesiona na najbliższym zebraniu Rady.
Podsumowano zbiórkę pieniężną mającą na celu zebranie funduszy na dożywianie uczniów.
Nie wszyscy przedstawiciele poszczególnych rad oddziałowych byli obecni, dotychczasowe wpływy z części przekazanych kopert wyniosły 623,16 zł.

Rada Rodziców serdecznie dziękuje wszystkim darczyńcom, dzięki Państwa wsparciu ufundowano obiady w styczniu dla 14 uczniów.

środa, 8 grudnia 2010

Zima, śnieg i odśnieżanie drogi do szkoły.

W tym roku zmieniła się firma odśnieżająca okolice Szkoły Podstawowej nr 32 przy ulicy ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera, oraz drogi dojazdowe.
Obecnie firma odpowiedzialna to:

Lubelskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. 

tel. (81) 746 20 68, lub kom. 609 766 222

Jeżeli nie są Państwo zadowoleni z rezultatów pracy tej firmy przy szkole warto do nich zadzwonić.