Cel istnienia tej strony:

Strona powstała w celu łatwiejszej komunikacji pomiędzy Radą Rodziców, a uczniami szkoły i ich rodzicami. Wszelkie informacje, propozycje, komentarze proszę przesyłać na adres: sp32lublin@gmail.com

wtorek, 12 kwietnia 2011

Protokół nr. 8 z zebrania RR z dnia 12.04.2011

Lublin, dnia 12 kwietnia 2011 r.


Protokół nr 8
zebrania Rady Rodziców
Szkoły Podstawowowej nr 32 im. Pamięci Majdanka z Oddziałami Integracyjnymi Lublinie
z dnia 12 kwietnia 2011 r.

Prowadzący zebranie:
Przewodniczący Rady Rodziców – Tomasz ABRAMCZYK
W zebraniu uczestniczyło: 18 osób, co stanowi quorum w 28-osobowej Radzie
(zebranie było prawomocne do podejmowania uchwał).
Lista uczestników zebrania stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.

Porządek obrad:
1.Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
2.Rozliczenie wpływów z kopert – zbiórka na dożywianie uczniów w szkole.
3.Zbiórka makulatury – sprawy organizacyjne.
4.Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Rodziców.
5.Plenarna dyskusja dotycząca:
– dofinansowania dożywiania uczniów;
– sprawowania właściwego nadzoru podczas dyżurowania nauczycieli w czasie przerw lekcyjnych;
– rozwiązania problemu występującego na lekcjach wychowania fizycznego w klasach IV d i IV b.

Ad. 1
Odczytanie protokołu z poprzedniego zebrania i przekazanie go Przewodniczącemu. Protokół przyjęto jednogłośnie.

Ad. 2
Zbiórka prowadzona była przez przedstawicieli rad oddziałowych, w poszczególnych klasach na zebraniach klasowych.
Rozliczenie wpływów ze zbiórki:
klasy pierwsze 172,50 zł – klasy czwarte 630,68 zł
– klasy drugie 135,68 zł – klasy piąte 33,30 zł
– klasy trzecie 125,00 zł – klasy szóste 160,65 zł
Łącznie zebrano 1257,81 zł.
Nie wszyscy przedstawiciele zorganizowali zbiórkę w swoich klasach, zobowiązali się do przeprowadzenia zbiórki na najbliższym zebraniu klasowym.

Ad.3
W kwietniu uczniowie zebrali 2700 kg makulatury, klasa IV a uzyskała najlepszy wynik 480 kg.
W maju zbiórka prowadzona będzie od 9 do 13 maja, odbiór zebranej makulatury 13 maja (piątek).
Wyznaczono osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie i organizację majowej zbiórki makulatury.

Ad. 4
Do Rady Rodziców wpłynęły dwa pisma odnośnie:
– dofinansowania zakupu nagród książkowych na zakończenie roku szkolnego kwotą 2500,00 zł
– dofinansowania zakupu zniczy na lekcje muzealną organizowaną w klasach czwartych i piątych kwotą 100,00 zł
Rada Rodziców pozytywnie odniosła się do pism, wyraziła zgodę na dofinansowanie.

Ad.5
Uwzględniając potrzeby, Rada Rodziców kontynuuje akcję dożywiania uczniów, również w maju postanowiono ufundować obiady.
W związku z licznymi sygnałami od rodziców dotyczącymi braku właściwego nadzoru nad uczniami w czasie przerw lekcyjnych, Rada Rodziców postanowiła wystosować pismo do p. dyrektor mgr Teresy Ewy Jezierskiej z prośbą o wzmożenie kontroli podczas dyżurowania nauczycieli.
Zgłoszono problem występujący na lekcjach wychowania fizycznego w klasach IV d i IV b. Klasa IV b jest klasą integracyjną wymagająca większego zaangażowania i uwagi, połączenie zajęć z wychowania fizycznego obu klas powoduje konflikty i uniemożliwia właściwe przeprowadzenie tych zajęć. Jeden nauczyciel nie ma możliwości poświęcenie należytej uwagi dla tak licznej grupy uczniów. Rada Rodziców postanowiła zwrócić się do pedagoga szkolnego w celu obserwacji i zdiagnozowania problemu.

Ustalenie terminu kolejnego zebrania.

Po wyczerpaniu porządku obrad zebranie zostało zamknięte.
Załączników 1 na 1 str.
Zał. Nr 1 – Lista obecności Rady Rodziców SP 32 - na 1 str.

SEKRETARZ

Katarzyna Piekarczyk

Dokumenty do pobrania w formie PDF są dostępne tutaj