Cel istnienia tej strony:

Strona powstała w celu łatwiejszej komunikacji pomiędzy Radą Rodziców, a uczniami szkoły i ich rodzicami. Wszelkie informacje, propozycje, komentarze proszę przesyłać na adres: sp32lublin@gmail.com

środa, 18 stycznia 2012

Protokół nr 5 z zebrania RR z dnia 17.01.2012

Protokół Nr 5
zebrania Rady Rodziców
Szkoły Podstawowowej Nr 32 im. Pamięci Majdanka z Oddziałami Integracyjnymi Lublinie
z dnia 17 stycznia 2012 r.

Prowadzący zebranie:
Przewodniczący Rady Rodziców – Tomasz ABRAMCZYK
W zebraniu uczestniczyło: 21 osób co stanowi quorum w 27-osobowej Radzie
(zebranie było prawomocne do podejmowania uchwał).

Porządek obrad:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
2. Zbiórka makulatury – sprawy organizacyjne.
3. Problem bezpieczeństwa w szkole.
4. Problem z wydawaniem obiadów uczniom korzystającym z dofinansowania.
5. Propozycja zorganizowania spotkania z radnymi, przedstawicielami Rady Dzielnicy oraz Urzędu Miasta.
6. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Rodziców

Ad. 1
Odczytanie protokołu z poprzedniego zebrania i przekazanie go Przewodniczącemu. Protokół przyjęto jednogłośnie.
Ad. 2
W związku z feriami, kolejna zbiórka makulatury odbędzie się w marcu. Apel o większa ilość osób pomagających przy ważeniu i odbiorze makulatury.
Ad. 3
Pani dyrektor mgr Teresa Ewa Jezierska przekazała przewodniczącemu Rady, informację o zamontowaniu dodatkowych kamer w celu poprawy bezpieczeństwa w szkole. Jednocześnie poinformowała o wizycie specjalisty d/s bezpieczeństwa, który sprawdzał możliwości wprowadzenia dodatkowych zabezpieczeń.

Ad. 4
Po rozmowie z przewodniczącym Rady Rodziców, pani dyrektor obiecała zająć się problemem występującym na stołówce szkolnej. Uczniowie korzystający z dofinansowania nie posiadają tzw. abonamentu w związku z tym często mają problemy z otrzymaniem obiadu. Kolejny problem występujący na stołówce – uczniowie klas młodszych mogą spożywać posiłek na dłuższej przerwie natomiast klas starszych na krótszej. Niemożliwe jest zjedzenie obiadu składającego się z dwóch dań w tak krótkim czasie, ten problem również zostanie przekazany pani dyrektor.
Ad. 5
W ubiegłych latach Rada Rodziców organizowała spotkania z radnymi, przedstawicielami Urzędu Miasta i Rady Dzielnicy w celu omówienia bieżących spraw szkoły dotyczących między innymi planowanych remontów, możliwości wyposażenia szkoły w pomoce dydaktyczne itp. W tym roku Rada Rodziców także planuje zorganizowanie takiego spotkania w związku z budową boiska, przeciągającą się wymianą okien, dokończeniem remontu zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz szkoły.
Ad. 6
Do Rady Rodziców wpłynęły pisma z prośbą o dofinansowanie:
pismo od p. Elżbiety Piechnik i p. Elżbiety Szymuli opiekunek sali Nr 2 z prośbą o sfinansowanie zakupu pojemników do przechowywania pomocy dydaktycznych, koszt zakupu pojemników 200 zł, Rada Rodziców wyraziła zgodę na dofinansowanie
pismo od p. Agnieszki Malesy opiekunki sali Nr 10 z informacją o przewidywanym koszcie remontu sali – 500 zł, w związku z bardzo złym stanem technicznym sali i brakiem informacji kiedy nastąpi planowana wymiana instalacji elektrycznej Rada Rodziców postanowiła przekazać środki finansowe na ten cel.
Ustalenie terminu kolejnego zebrania.
Po wyczerpaniu porządku obrad zebranie zostało zamknięte.

SEKRETARZ

Katarzyna Piekarczyk


Dokumenty do pobrania w formie PDF są dostępne tutaj