Cel istnienia tej strony:

Strona powstała w celu łatwiejszej komunikacji pomiędzy Radą Rodziców, a uczniami szkoły i ich rodzicami. Wszelkie informacje, propozycje, komentarze proszę przesyłać na adres: sp32lublin@gmail.com

sobota, 27 listopada 2010

Zbiórka pieniędzy na dożywianie uczniów w SP32

Rada Rodziców na ostatnim zebraniu podjęła inicjatywę
mającą na celu uzyskanie funduszy na ufundowanie obiadów najbardziej
potrzebującym uczniom. Oprócz listów intencyjnych do firm i instytucji bliskich naszej szkoły, przedstawiciele klas otrzymali koperty do których mają zebrać pieniądze podczas grudniowych zebrań klasowych.
Oto przykład takiej koperty:

Protokół nr. 3 z zebrania RR z dnia 23.11.2010

                                            Protokół nr 3
                                      zebrania Rady Rodziców
    Szkoły Podstawowej nr 32 im. Pamięci Majdanka z Oddziałami Integracyjnymi Lublinie
                                         z dnia 23.XI.2010 r.
                                         Prowadzący zebranie:
                      Przewodniczący Rady Rodziców – Tomasz ABRAMCZYK
W zebraniu uczestniczyło: 18 osób, co stanowi quorum w 28-osobowej Radzie
                        (zebranie było prawomocne do podejmowania uchwał).

Lista uczestników zebrania stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.
Porządek obrad:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
2. Omówienie odpowiedzi Pani Dyrektor na przedstawione przez Radę pisma.
3. Przedstawienie bieżących wydatków - faktury
4. Inicjatywa zbiórki pieniędzy na dożywianie uczniów naszej szkoły.
5. Podjęcie działań mających na celu uzyskanie środków finansowych na zorganizowanie pomocy dla potrzebujących uczniów.
6. Rozpatrzenie wniosków, które wpłynęły do Rady o wsparcie finansowe:
− wniosek Nr 1 zapotrzebowania elementów wykończeniowych - dywan i tablice do kl. Ic p. Anna Krupa
−   wniosek Nr 2 zapotrzebowania materiałów i narzędzi do malowania sali nr 18 p. Elżbieta Zyglewska kl.IVa
− wniosek Nr 3 zapotrzebowania wymiany rolet w sali nr 3 p. A Gap-Mydlak i p. Dorota Goczkowska
− wniosek Nr 4 zapotrzebowania matriałów i narzędzi do odnowienia sali, zakupu komputera z drukarką, odtwarzacza DVD p. Katarzyna Rodak i p. Agnieszka Malesa
− wniosek Nr 5 zapotrzebowania zakupu sprzętu do prezentacji multimedialnych do sali nr 14 p. Maria Kasprzak
− wniosek Nr 6 zapotrzebowania zakupu arkuszy sprawdzianu próbnego dla
szóstoklasistów p. Wicedyrektor Maria Lorenc
7. Plenarna dyskusja dotycząca:
               − zadań i mozliwości Rady Rodziców
               − mundurków szkolnych
               − szafek na książki dla najmłodszych uczniów
               − zakładki internetowej Rady Rodziców
               − braku wystarczającej ilości pozycji książkowych-lektur w zasobach szkolnej biblioteki
Ad. 1
Odczytanie protokołu z poprzedniego zebrania i przekazanie go Przewodniczącemu. Protokół przyjęto jednogłośnie.
Ad. 2
Po rozpatrzeniu odpowiedzi Pani Dyrektor na przekazane pisma, zebrani przedstawiciele rad oddziałowych, postanowili wystosować zaproszenie do Pani dyrektor na spotkanie w celu omówienia zasad wspólpracy pomiędzy Dyrekcją, a Radą Rodziców. Datę spotkania ustalono na 13 grudnia 2010r. godz.17.30.
Ad. 3
Przewodniczący przekazał zebranym do wglądu zestawienie wydatków-faktury, które wpłynęły do niego celem zaaprobowania i podpisania. Każdy z zebranych mógł szczegółowo zapoznać się z poniesionymi wydatkami.
Ad. 4
Inicjatywa Rady Rodziców mająca na celu zbiórkę pieniężną na zorganizowanie pomocy w dofinansowaniu obiadów dla potrzebujących uczniów. Omówienie kosztów takiego dofinansowania i przekazanie przygotowanych kopert z prośbą o przeprowadzenie na najbliższym zebraniu klasowym na forum każdej z klas zbiórki pienieżnej na w/w cel.
Ad. 5
W związku ze znaczną pomocą w dofinansowaniu obiadów dla uczniów naszej szkoły parafii p.w. św. Maksymiliana Kolbe w Lubline, Rada Rodziców postanowiła wystosować pismo do proboszcza o dalsze wsparcie. Zebrani rodzice postanowili poszukać innych darczyńców, w związku z tym wystosowane
zostaną prośby o pomoc w zorganizowaniu paczek świątecznych dla najbardziej potrzebujących uczniów do firm, sklepów itp
Ad. 6
Do Rady Rodziców wpłynęły wnioski zapotrzebowania materiałów dydaktycznych, wyposażenia sal, zakup sprzetu komputerowego i multimedialnego, a także materiałów i narzędzi potrzebnych do odnowienia sal lekcyjnych.
Rada Rodziców pozostawiła pisma dotyczące zkupu materiałów i narzędzi, a także elementów wykończeniowych      do   dalszego   rozpatrzenia   po  uzyskaniu    informacji  dotyczącej   kosztów  zapotrzebowanych materiałów.
Odnosząc sie do zapotrzebowania z pisma od opiekunów sali Nr10, a także nauczycieli przyrody dotyczącego zakupu sprzetu komputerowego i multimedialnego – Rada Rodziców, która nie dysponuje
takimi środkami finansowymi postanowiła zwrócic się o wsparcie tego przedsięwzięcia do Rady Dzielnicy Kośminek.
W odpowiedzi na pismo wicedyrektor p.Marii Lorenc dotyczące zakupu arkuszy sprawdzianu próbnego dla szóstoklasistów – Rada Rodziców jako organ wspierający statutową działalność szkoły, mając na celu zapewnienie uczniom VI klas jak najlepszego przygotowania do obowiązkowego sprawdzianu, w pełni
zgadzając się z wnioskiem postanowiła sfinansować zakup próbnych sprawdzianów.
Ad. 7
Ponownie poruszony został problem mundurków i potrzeba zorganizowania referendum, a także znaczącego przeciążenia tornistrów szkolnych i konieczności wyposażenia szkoły w szafki.
Przedyskutowano możliwości Rady Rodziców we wspieraniu szkoły, uzyskiwaniu dodatkowych funduszy, angażowania uczniów w organizowanie zbiórek charytatywnych np. książek, które można przekazać do innych placówek opiekuńczo-wychowawczych, szpitali itp.
Dyskusja dotycząca braku wystarczającej ilości egzemplarzy książek - lektur w szkolnej bibliotece przy omawianiu tej samej pozycji przez wszystkie klasy w tym samym czasie.
Zgłoszona została osoba odpowiedzialna za utworzenie strony internetowej dotyczącej działalności Rady Rodziców, podejmowanych inicjatyw, zawierającej informacje o kolejnych spotkaniach itp.
Wyznaczenie terminu następnego spotkania.
Po wyczerpaniu porządku obrad zebranie zostało zamknięte.
Dokumenty do pobrania w formie PDF są dostępne tutaj

piątek, 26 listopada 2010

Protokół nr. 2 z zebrania RR z dnia 26.10.2010

Lublin, dnia 26.10.2010 r.
Protokół Nr 2
zebrania Rady Rodziców
Szkoły Podstawowej nr 32 im. Pamięci Majdanka
z Oddziałami Integracyjnymi w Lublinie
z dnia 26.10.2010 r.

Prowadzący zebranie Przewodniczący - Tomasz ABRAMCZYK.
Zastępca Przewodniczącego - Iwona KOSIOR
W zebraniu uczestniczyło 24 osoby, co stanowi quorum w 28-osobowej Radzie (zebranie było prawomocne do podejmowania uchwał).
Lista uczestników zebrania stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Porządek obrad:
1.Wybór komisji;
2.Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
3.Informacja przewodniczącego dotycząca wpływów ze składek na Radę Rodziców.
4.Przedstawienie bieżących wydatków.
5.Wnioski programowo – organizacyjne do działalności Rady Rodziców.
6.Plenarna dyskusja  dotycząca:
 • ubezpieczenia uczniów;
 • zadań Rady Rodziców;
 • pisma od p. Dyrektor szkoły Pani mgr Ewy JEZIERSKIEJ dotyczące dni wolnych;
 • mundurków szkolnych;
 • modernizacji boiska;
 • szafek na książki dla najmłodszych uczniów;
 • dodania zakładki na stronie internetowej szkoły, poświęconej działalności Rady Rodziców;

Ad.1
Wyznaczenie osób do poszczególnych komisji:
   
Komisja Rewizyjna w składzie:
Przewodniczący komisji - Katarzyna PYLAK;
Członek - Marian GĄSKA;
Członek - Jolanta BUDEK;

Komisja d/s Rzeczowych w składzie:
Przewodniczący komisji    - Magdalena ZAWADZKA;
Członek - Monika ZALEWSKA;
Członek - Barbara ZARĘBA;
Członek - Marcin PANEK;
Członek - Ewelina KOWALSKA;

Komisja d/s Finansów w składzie:
Przewodniczący komisji - Marta SWATKO-OSSOR;
Członek - Pan Tomasz SARAN
Członek - Edyta LIPIEC
Członek - Marian GĄSKA
Członek - Katarzyna PIEKARCZYK

Ad. 2
Odczytanie protokołu z poprzedniego zebrania i przekazanie go Przewodniczącemu.

Ad. 3
Przewodniczący przedstawił wpływy ze składek z poszczególnych klas:

 Ia-420 zł    IIa-440 zł    IIIa-300 zł    IVa-280 zł    Va-220 zł    VIa-100 zł
 Ib-360 zł    IIb-380 zł    IIIb-300 zł    IVb-120 zł    Vb-120 zł    VIb-280 zł
 Ic-720 zł    IIc-380 zł    IIIc-500 zł    IVc-380 zł    Vc-60 zł    VIc-260 zł
 Id-600 zł    IId-460 zł    IIId-160 zł    IVd-520 zł    Vd-220 zł    VId-140 zł
                 IIIe-260 zł    IVe-80 zł    Ve-340 zł    VIe-160 zł

Łącznie wpływy ze składek wyniosły 8560 zł.(stan na dzień 26.10.2010 r.).

Ad. 4
Przedstawienie przez Przewodniczącego bieżących wydatków poniesionych przez Radę Rodziców:
350,00 zł-kompozycja kwiatowa;
50,00 zł- wiązanka kwiatowa;
101,95 zł-zakup wyposażenia do gabinetu pedagoga szkolnego;
45,00 zł-dowody KP;
200,00 zł-zakup paproci do biblioteki;
1046,64 zł-ślubowanie klas pierwszych;
100,00 zł-zakup materiałów papierniczych i słodyczy na wystawę w DDK Bronowice;
31,72 zł-wyrobienie pieczątek;
14,00 zł-koszt taksówki wykorzystanej do przewozu pieniędzy do banku;
20,91 zł-zakup lampek i świec;

Łącznie wydatki wyniosły 1960,22 zł.(stan na dzień 26.10.2010 r.).

Przedstawiciele poszczególnych rad oddziałowych przedyskutowali zasadność poniesionych wydatków i konieczności ich większego kontrolowania. Wyrazili dezaprobatę w stosunku do braku możliwości wpływania na wydatkowanie gromadzonych funduszy. W związku z tym postanowiono wystosować postulat do p. Dyrektor Ewy JEZIERSKIEJ o informowanie Rady Rodziców o  planowanych wydatkach mający na celu określenie możliwości ich realizacji przez Radę.

Ad. 5
Sporządzenie przez Radę Rodziców wniosku, który za pośrednictwem Przewodniczącego zostanie przekazany p. Dyrektor Ewie Jezierskiej dotyczącego wydatkowania gromadzonych przez Radę funduszy. Zał. Nr 2 - Pismo do p. Dyrektor Ewy Jezierskiej

Ad. 6
 • Dyskusja na temat ubezpieczania uczniów, stworzenia możliwości wybierania przez rodziców najlepszej ich zdaniem oferty.
 • Szczegółowe omówienie na podstawie regulaminu Rady Rodziców jej zadań i kompetencji.
 • Przedstawienie przez Przewodniczącego pisma od p. Dyrektor Ewy JEZIERSKIEJ dotyczącego dni wolnych od zajęć lekcyjnych w celu ich zaaprobowania przez Radę: 12.11.2010 r., 05.04.2011 r., 02.05.2011, 04.05.2011 r., 01.06.2011 r., 08.06.2011 r.
 • Poruszenie problemu mundurków szkolnych - konieczności przeprowadzenia referendum wśród uczniów dotyczące celowości stosowania ujednoliconego stroju szkolnego.
 • W związku z wycofaniem funduszy na remont i modernizację boiska dyskusja dotycząca. możliwości pozyskania finansowania w/w inwestycji z innych źródeł.
 • Z uwagi na znaczne przeciążenie tornistrów konieczność wyposażenia szkoły w szafki na podręczniki, co szczególnie dotyczy uczniów najmłodszych klas.
 • Dbając o przejrzystość swoich działań Rada Rodziców zaproponowała stworzenie zakładki na stronie internetowej szkoły informującej o finansach, poszczególnych przedstawicielach rad oddziałowych, kolejnych terminach zebrań, zawierającej protokoły z zebrań Rady rodziców  itp. Sporządzenie wniosku do dyrekcji o utworzenie zakładki . Zał. Nr 3 – Wniosek do p. Dyrektor Ewy Jezierskiej
 • Wyznaczenie terminu następnego zebrania.
Po wyczerpaniu porządku obrad zebranie zostało zamknięte.
       
Załączników 3 na 3 str.
Zał. Nr 1 - Lista obecności Rady rodziców SP 32 - na 1 str.
Zał. Nr 2 - Pismo do p. Dyrektor Ewy Jezierskiej.
Zał. Nr 3 - Wniosek do p. Dyrektor Ewy Jezierskiej


SEKRETARZ

Katarzyna PIEKARCZYK


Dokumenty do pobrania w formie PDF są dostępne tutaj

Protokół nr 1 z zebrania RR z dnia 30.09.2010


Lublin, dnia 30.09.2010 r.


Protokół nr 1
zebrania Rady Rodziców
Szkoły Podstawowej nr 32 im. Pamięci Majdanka z Oddziałami Integracyjnymi Lublinie
z dnia 30.IX.2010r.
1. Prowadzący zebranie: Ewa Jezierska-Dyrektor Szkoły oraz Iwona
Szczepanowska ustępująca Przewodnicząca Rady Rodziców, a także Tomasz Abramczyk-Przewodniczący Rady Rodziców

2. W zebraniu uczestniczyło: 18 osób, co stanowi quorum w 28-osobowej Radzie
(zebranie było prawomocne do podejmowania uchwał), oraz Dyrektor Szkoły Ewa Jezierska
3. Lista uczestników zebrania stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Porządek obrad:
 1. Wystąpienie pani Dyrektor Ewy Jezierskiej.
 2. Przedstawienie przez panią Iwonę Szczepanowską celów i zadań Rady Rodziców zebranym przedstawicielom poszczególnych oddziałów klasowych.
 3. Wybór nowego prezydium Rady Rodziców.
 4. Plenarna dyskusja programowa.

Ad. 1
Spotkanie otworzyła Dyrektor szkoły Ewa Jezierska witając serdecznie wszystkich przybyłych rodziców. Pani Dyrektor przedstawiła kompetencje Rady Rodziców, zasady współpracy pomiędzy organami szkoły. Dokonując krótkiego podsumowania z dotychczasowej współpracy z Radą Rodziców w roku szkolnym 2009/2010, pani Dyrektor podziękowała za udana współpracę ustępującej z przyczyn formalnych, pełniącej obowiązki przez 5 lat pani Iwonie Szczepanowskiej.
Ad. 2
Pani Przewodnicząca Iwona Szczepanowska szczegółowo przedstawiła obowiązki Rady Rodziców, jej cele i zadnia, opisała jakie podejmowano działania na rzecz szkoły i z jakimi problemami spotykali się przedstawiciele środowiska rodziców w ubiegłym roku szkolnym.
Ad. 3
W głosowaniu dokonano wyboru nowego prezydium Rady Rodziców w składzie
Przewodniczący p. Tomasz Abramczyk
Z-ca przewodniczącego p. Iwona Kosior
Sekretarz p. Katarzyna Piekarczyk
Członek p. Anna Choduń
Skarbnik p. Renata Litwiniec
Ad. 4
Apel do rodziców-prośba o aktywne przyłączenie się do działań mających na celu egzekwowanie składek na Radę Rodziców. Przedstawiono informacje dotyczące wykorzystania funduszy finansowych. Fundusze ze składek wykorzystywano m.in. na zakup nagród dla uczniów, dofinansowanie wydarzeń kulturalnych jak np. wystawa prac plastycznych, bieżące prace konserwatorsko-remontowe.Dyskusja na temat pozyskania środków finansowych, podejmowania działań zmierzających do uzyskania dodatkowych źródeł finansowania.Wstępne nakreślenie problemów i zadań jakimi zajmować się będzie Rada Rodziców w bieżącym roku szkolnym.
Wyznaczenie terminu następnego zebrania.
Po wyczerpaniu porządku obrad zebranie zostało zamknięte.

Sekretarz
Katarzyna Piekarczyk

Dokumenty do pobrania w formie PDF są dostępne tutaj

środa, 24 listopada 2010

Strona Rady Rodziców ruszyła.

W dniu wczorajszym Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pamięci Majdanka w Lublinie podjęła decyzje o uruchomieniu strony internetowej ułatwiającej kontakt z uczniami i ich rodzicami.

Naszym celem jest przedstawienie tego czym zajmuje się Rada Rodziców, jakie problemy są poruszane jak również jest również stworzenie miejsca wymiany informacji.

W celu ułatwienia komunikacji drogą elektroniczną został stworzony adres e-mail: sp32lublin@gmail.com

Zapraszamy do szeroko otwartej dyskusji, komentowania.  Wszelkie informacje, propozycje, komentarze proszę przesyłać na nasz adres: sp32lublin@gmail.com